Turvallisuusneuvonantaja

Turvallisuusneuvonantaja

Sinä olet korvausvastuussa mikäli et ole täyttänyt lain asettamia velvotteita. Aina vaarallisia aineita kuljetettaessa on yrityksessä hyvä olla turvallisuusneuvonantaja. Neuvonantajaa ei tarvita jos; “toiminnasta voi aiheutua vain vähäistä vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle”. Kyseistä lain kohtaa voidaan tulkita monella tavalla. Emme kuitenkaan suosittele ottamaan riskiä ja odottamaan kunnes onnettomuus tapahtuu ja jättää asiaa oikeuden ratkottavaksi. Ihmishenkien, liikenteen, ympäristön ja omaisuuden vaarantamisesta voi saada myös ehdottoman vankeustuomion. Älä siis ole tyhmä ja ota riskiä. Ethän sinä ilman vakuutustakaan tienpäälle lähtisi!
 

Katso tästä avoimet Turvallisuusneuvonantajakoulutukset!


Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus


Toiminnanharjoittajan tulee nimetä vähintään yksi turvallisuusneuvonantaja, jos yrityksen toimintaan kuuluu vaarallisen aineen:

 • tiekuljetus
 • rautatiekuljetus
 • astioiden ja säiliöiden täyttäminen ja aineen muu pakkaus kuljetusta varten
 • kuormaaminen tie- tai rautatiekuljetusta varten
 • kuljetukseen liittyvä purkaminen, jos toiminnalla on vaikutusta kuljetuksen turvallisuuteen ja
 • kuljetuksessa tarvittavien kuljetusasiakirjojen laatiminen ja muu kuljetukseen liittyvä toiminta, jolla on vaikutusta kuljetuksen turvallisuuteen

Turvallisuusneuvonantajaa ei kuitenkaan tarvitse nimetä, jos vaarallisen aineen

 • kuljetusten suorittaminen tapahtuu puolustusvoimien valvonnassa tai puolustusvoimien ajoneuvolla
 • kuljetuksia tehdään satunnaisesti kotimaassa edellyttäen, että toiminnasta voi aiheutua vain vähäistä vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle
 • kuljetukset täyttävät LVM-tieasetuksen (277/2002) liitteen A kohdassa 1.1.3 tai luvussa 3.4 säädetyt ehdot; tai ovat LVM-asetuksen (277/2002) liitteessä C tarkoitettuja kuljetuksia
 • kuljetukset täyttävät LVM-rautatieasetuksen (278/2002) kohdassa 1.1.3 tai luvussa 3.4 säädetyt ehdot tai
 • kuljetuksia suoritetaan ja vaarallisia aineita tilapäisesti säilytetään vain satama-alueella tai lentopaikalla.

Turvallisuusneuvonantajan kelpoisuus ja ilmoittaminen

Turvallisuusneuvonantajalla tulee olla kuljetusmuotokohtainen todistus (tie- ja/tai rautatie) kokeesta. Todistuksen avulla henkilöllä osoitetaan olevan tarvittava asiantuntemus.

Todistuksen voi rajoittaa koskemaan vain joitakin seuraavista ryhmistä:

 • luokka 1 (räjähteet)
 • luokka 2 (kaasut)
 • luokka 7 (radioaktiiviset aineet)
 • muut luokat

Turvallisuusneuvonantajaksi nimettävän henkilön tulee antaa kirjallinen suostumus tehtävään ja hänellä tulee olla tuntemus yrityksen toiminnasta.  Turvallisuusneuvonantajaksi voidaan nimetä yrityksen työntekijä, johtaja tai omistaja tai yrityksen ulkopuolinen henkilö. Neuvonantajalla tulee olla tosiasialliset edellytykset hoitaa hänelle säädetyt tehtävät.

Toiminnanharjoittajan on pyydettäessä ilmoitettava nimeämänsä turvallisuusneuvonantaja vaarallisten aineiden kuljetuksia valvovalle ja tarvittaessa muulle toimivaltaiselle viranomaiselle.


Turvallisuusneuvonantajan tehtävät


Turvallisuusneuvonantajan tulee kartoittaa tapoja ja keinoja, joiden avulla yrityksen VAK-kuljetukset suoritetaan määräyksiä noudattaen mahdollisimman turvallisesti.

Turvallisuusneuvonantajan on edistettävä tällaisten keinojen käyttöönottoa kuljetuksissa:

 • huolehtia siitä, että VAK-kuljetusta koskevia määräyksiä noudatetaan;
 • antaa VAK-kuljetusta koskevia neuvoja;
 • huolehtia siitä, että VAK-kuljetukseen liittyvästä toiminnasta laaditaan yritykselle vuosittainen kertomus. Kertomusta on säilytettävä viisi vuotta ja se on pyydettäessä annettava valvovalle viranomaiselle;
 • huolehtia siitä, että VAK-kuljetuksessa tapahtuneesta ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudelle vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta laaditaan yritykselle onnettomuusselostus, joka on pyydettäessä annettava valvovalle viranomaiselle; ja
 • hoitaa muita asetuksen liitteessä tarkemmin säädettyjä tehtäviä.

Yrityksen vastuulla on huolehtia siitä, että turvallisuusneuvonantajalla on mahdollisuus hoitaa hänelle säädetyt tehtävät.

Lisäksi turvallisuusneuvonantajan tehtäviin kuuluu seurata:

 • toimintoja kuljetettavien vaarallisten aineiden tunnistamiseen liittyvien säännösten noudattamiseksi
 • käytäntöä erityisten tarpeiden huomioon ottamiseksi hankittaessa kuljetukseen tarvittavia välineitä
 • toimintoja vaarallisten aineiden kuljetuksessa, kuormaamisessa ja purkamisessa käytettävän kaluston tarkastamiseksi
 • että henkilökunta on saanut asianmukaisen koulutuksen, josta on merkintä henkilöä koskevissa asiakirjoissa
 • VAK-kuljetus-, kuormaus- ja purkamistoiminnassa sattuneiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden kiireellisten toimenpiteiden toteuttamista
 • vaarallisten aineiden kuljetus-, kuormaus- ja purkamistoiminnassa sattuneiden onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja vakavien rikkomusten tutkinnan suorittamista ja tarvittavan kertomuksen laadintaa
 • tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja vakavien rikkomusten toistumisen välttämiseksi
 • vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvien säännösten huomioonottamista, kun valitaan ja käytetään alihankkijoita tai muita osa-puolia
 • että kuljetus-, kuormaus- ja purkamistoimiin osallistuvalla henkilöstöllä on käytössään yksityiskohtaiset toiminta- ja käyttöohjeet
 • sellaisten vaarojen tiedottamista, jotka liittyvät vaarallisten aineiden kuljetus-, kuormaamis- ja purkamistoimintaan
 • vaadittavien asiakirjojen ja turvavarusteiden mukanaoloa kuljetusvälineissä sekä tällaisten asiakirjojen ja varusteiden säännösten mukaisuuden tarkastamiseksi tarvittavia menettelyjä
 • kuormaus- ja purkamistoimintaa koskevien säännösten noudattamiseksi tarvittavien menettelyjen toteuttamista sekä
 • että toiminnanharjoittajalla on toiminnassa sovellettava turvasuunnitelma.
   

Katso tästä avoimet Turvallisuusneuvonantajakoulutukset!