Turvallisuusneuvonantaja

Turvallisuusneuvonantaja

Sinä olet korvausvastuussa, mikäli et ole liikenteessä täyttänyt lain asettamia velvoitteita. Aina vaarallisia aineita kuljetettaessa on yrityksessä hyvä olla turvallisuusneuvonantaja. Traficom ilmaisee, että neuvonantajaa ei tarvita, jos “toiminnasta voi aiheutua vain vähäistä vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.  Kyseistä lainkohtaa voidaan tulkita monella tavalla. Emme kuitenkaan suosittele ottamaan riskiä ja odottamaan kunnes onnettomuus tapahtuu ja jättää asiaa oikeuden ratkottavaksi. Ihmishenkien, liikenteen, ympäristön ja omaisuuden vaarantamisesta voi saada myös ehdottoman vankeustuomion. Älä siis ole tyhmä ja ota riskiä. Ethän ilman vakuutustakaan tien päälle lähtisi!

Ilmoittaudu koulutukseen

 

Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus

Jos yrityksen toimintaan liittyy vaarallisten aineiden kuljetus, on toiminnanharjoittajan nimettävä yritykseen vähintään yksi turvallisuusneuvonantaja. Kriteerejä ovat vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetus, astioiden ja säiliöiden täyttäminen sekä vaarallisten aineiden muu pakkaus kuljetusta varten. 

Jos vaarallisilla aineilla on vaikutusta kuljetuksen turvallisuuteen, on turvallisuusneuvonantaja nimettävä myös silloin kun on kyse vaarallisten aineiden kuormaamisesta ja purkamisesta tie- tai rautatiekuljetusta varten tai niihin tarvittavien kuljetusasiakirjojen laatimisesta. Turvallisuusneuvonantajaa voidaan edellyttää myös muuhun kuljetukseen liittyvässä toiminnassa, jos sillä on vaikutusta kuljetuksen turvallisuuteen.

Turvallisuusneuvonantajaa ei kuitenkaan tarvitse nimetä, jos vaarallisen aineen kuljetusten suorittaminen tapahtuu puolustusvoimien valvonnassa tai puolustusvoimien ajoneuvolla. Sama pätee kuljetuksiin, joita tehdään satunnaisesti kotimaassa, edellyttäen, että toiminnasta voi aiheutua vain vähäistä vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. 

Poikkeusmenettely pätee myös kuljetuksissa, jotka täyttävät LVM-tieasetuksen (277/2002) liitteen A-kohdassa 1.1.3 tai luvussa 3.4 säädetyt ehdot tai jos kuljetukset ovat LVM-asetuksen (277/2002) liitteessä C tarkoitettuja kuljetuksia. Turvallisuusneuvonantajaa ei myöskään tarvitse nimetä, jos kuljetukset täyttävät LVM-rautatieasetuksen (278/2002) kohdassa 1.1.3 tai luvussa 3.4 säädetyt ehdot tai jos kuljetuksia suoritetaan ja vaarallisia aineita tilapäisesti säilytetään vain satama-alueella tai lentopaikalla.

 

Turvallisuusneuvonantajan kelpoisuus ja ilmoittaminen

Turvallisuusneuvonantajalla tulee olla kuljetusmuotokohtainen turvallisuustodistus turvallisuusneuvonantajaksi oikeuttavasta kokeesta. Todistuksen avulla henkilöllä osoitetaan olevan tarvittava asiantuntemus vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuuteen tie- ja/tai rautatiekuljetuksissa.

Todistuksen voi rajoittaa koskemaan vain joitakin seuraavista ryhmistä:

  • luokka 1 (räjähteet)
  • luokka 2 (kaasut)
  • luokka 7 (radioaktiiviset aineet)
  • muut luokat

Turvallisuusneuvonantajaksi nimettävän henkilön tulee antaa kirjallinen suostumus tehtävään ja hänellä tulee olla tuntemus yrityksen toiminnasta.  Turvallisuusneuvonantajaksi voidaan nimetä yrityksen työntekijä, johtaja tai omistaja tai yrityksen ulkopuolinen henkilö. Neuvonantajalla tulee olla tosiasialliset edellytykset hoitaa hänelle säädetyt tehtävät.

Toiminnanharjoittajan on pyydettäessä ilmoitettava nimeämänsä turvallisuusneuvonantaja vaarallisten aineiden kuljetuksia valvovalle ja tarvittaessa muulle toimivaltaiselle viranomaiselle.
 

Turvallisuusneuvonantajan tehtävät

Turvallisuusneuvonantajan tulee kartoittaa tapoja ja keinoja, joiden avulla yrityksen VAK-kuljetukset voidaan suorittaa määräyksiä noudattaen mahdollisimman turvallisesti. Hänen tulee antaa yritykselle VAK-kuljetusta koskevia neuvoja ja huolehtia siitä, että VAK-kuljetusta koskevia määräyksiä noudatetaan. VAK-kuljetukseen liittyvästä toiminnasta on laadittava yritykselle vuosittainen kertomus. Kertomusta on säilytettävä viisi vuotta ja se on pyydettäessä annettava valvovalle viranomaiselle. 

Turvallisuusneuvonantajan vastuulla on lisäksi huolehtia siitä, että jos VAK-kuljetus aiheuttaa ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudelle vaaraa, aiheutuneesta tapahtumasta laaditaan yritykselle onnettomuusseloste, joka on pyydettäessä luovutettava valvovalle viranomaiselle. Myös muiden asetuksen liitteessä tarkemmin säädettyjen tehtävien hoitaminen on turvallisuusneuvonantajan vastuulla.

Yrityksen vastuulla on huolehtia siitä, että turvallisuusneuvonantajalla on mahdollisuus hoitaa hänelle säädetyt tehtävät.
 

Valvonta, koulutus ja tiedottaminen

Turvallisuusneuvonantajan tehtäviin kuuluu vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä valvonta, sekä kuljetuksista vastaavien henkilöiden tiedottaminen, koulutus ja ohjeistus. Näillä toimilla tähdätään sääntöjen laiminlyömisestä aiheutuvien onnettomuuksien ehkäisemiseen.

Turvallisuusneuvonantaja seuraa kuljetuksiin liittyviä toimintoja, jotta vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviä sääntöjä voidaan noudattaa. Tällaisia toimintoja ovat yrityksen vaarallisten aineiden kuljetuskaluston ja -välineiden tarkastaminen sekä niihin liittyvien käytäntöjen vahvistaminen. Turvallisuusneuvonantajan vastuulla on myös kiireelliset toimenpiteet, joilla vastataan VAK-kuljetus-, kuormaus- ja purkamistoiminnassa sattuneiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden selvittämiseen. Lisäksi turvallisuusneuvonantaja vastaa vaaratilannetta seuranneesta tutkinnasta sekä laatii siitä raportin.

Yrityksen henkilökunnan on saatava vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvää ajantasaista koulutusta. Koulutuksella tähdätään onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja vakavien rikkomusten toistumisen välttämiseen ja siitä tulee merkintä henkilöä koskeviin asiakirjoihin. Koulutuksessa otetaan huomioon vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät säännöstöt myös aina kun yritystoiminnassa valitaan ja käytetään alihankkijoita tai muita osa-puolia. 

Henkilökunnan koulutuksella varmistetaan, että kuljetus-, kuormaus- ja purkamistoimiin osallistuvalla henkilöstöllä on käytössään yksityiskohtaiset toiminta- ja käyttöohjeet ja että henkilökuntaa tiedotetaan sellaisista vaaroista, jotka liittyvät vaarallisten aineiden kuljetus-, kuormaamis- ja purkamistoimintaan. 

Turvallisuusneuvonantajan vastuulla on varmistaa, että henkilökunnalla on kuljetuksissa mukana vaadittavat asiakirjat ja turvavarusteet sekä huolehtii menettelystä niiden tarkastamiseksi. Turvallisuusneuvonantaja myös huolehtii kuormaus- ja purkamistoimintaa koskevien säännösten noudattamisesta sekä varmistaa, että toiminnanharjoittajalla on toimintaan sovellettava turvasuunnitelma.